JSON

JSON (JavaScript Object Noattion) là 1 đnh dng hoán v d liu nhanh. Chúng d dàng cho chúng ta đc và viết. D dàng cho thiết b phân tích và phát sinh. Chúng là cơ s da trên tp hp ca Ngôn Ng Lp Trình JavaScript, tiêu chun ECMA-262 phiên bn 3 – tháng 12 năm 1999. JSON là 1 đnh dng kiu text mà hoàn toàn đc lp vi các ngôn ng hoàn chnh, thuc h hàng vi các ngôn ng h hàng C, gm có C, C++, C#, Java, JavaScript, Perl, Python, và nhiu ngôn ng khác. Nhng đc tính đó đã to nên JSON 1 ngôn ng hoán v d liu lý tưởng.

JSON được xây dựng trên 2 cấu trúc:

  • Là tập hợp của các cặp tên và giá trị name-value. Trong những ngôn ngữ khác nhau, đây được nhận thấy như là 1 đối tượng (object), sự ghi (record), cấu trúc (struct), từ điển (dictionary), bảng băm (hash table), danh sách khoá (keyed list), hay mảng liên hợp.
  • Là 1 tập hợp các giá trị đã được sắp xếp. Trong hầu hết các ngôn ngữ, this được nhận thấy như là 1 mảng, véc tơ, tập hợp hay là 1 dãy sequence.

Đây là 1 cấu trúc dữ liệu phổ dụng. Hầu như tất cả các ngôn ngữ lập trình hiện đại đều hổ trợ chúng trong 1 hình thức nào đó. Chúng tạo nên ý nghĩa của 1 định dạng hoán vị dữ liệu với các ngôn ngữ lập trình cũng đã được cơ sở hoá trên cấu trúc này.

Trong JSON, chúng có những thứ trên các định dạng:

1 đối tượng là 1 hổn độn của các cặp tên và giá trị. 1 đối tượng bắt đầu bởi dấu ngoặc đơn trái { và kết thúc với dấu ngoặc đơn phải }. Từng tên được theo sao bởi dấu 2 chấm : và các cặp tên/giá trị được tách ra bởi dấu phẩy ,.


1 mảng là 1 tập hợp các giá trị đã được sắp xếp. 1 mảng bắt đầu bởi dấu mở ngoặc vuông [ và kết thúc với dấu ngoặc vuông phải ]. Các giá trị được cách nhau bởi dấu phẩy ,.


1 giá trị có thể là 1 chuỗi string trong những trích dẫn kép hay là 1 số, hay true hay false hay null, hay là 1 đối tượng hay là 1 mảng. Những cấu trúc này có thể đã được lồng vào nhau.


1 chuỗi string là 1 tập hợp của zero hay ngay cả mẫu tự Unicode, được bao bọc trong các dấu trích dẫn kép (), dùng để thoát ra dấu chéo ngược. 1 ký tự đã được hiển thị như là 1 chuỗi ký tự đơn độc. 1 chuỗi string rất giống như là chuỗi string C hay là Java.


1 số rất giống 1 số C và Java, trừ định dạng bát phân và hex là không thể dùng.


Khoảng trắng có thể chèn vào giữa bất cứ các cặp của các dấu hiệu. Trừ các chi tiết 1 vài mã hoá, mà hoàn toàn mô tả ngôn ngữ.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: